Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 de juliol de 2021

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

 

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 27/05/2021, 16/06/2021, 19/06/2021, 30/06/2021 I 01/07/2021

2.- PART RESOLUTIVA

ALCALDIA

 

2.1.      APROVAR, SI ESCAU, COM A FESTES LOCALS DE CUNIT, PER A L’ANY 2022, ELS DIES 20 DE GENER I 11 DE JULIOL  

 

REGIDORIA DE CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA

 

2.2.-     INICIAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT PER PROCEDIR A L’APROVACIÓ DE LA           CREACIÓ D’UNA TAULA DE TREBALL COMPOSTA PER LES REGIDORIES      DE CULTURA, PROTECCIÓ ANIMAL, CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA, MEDI       AMBIENT I SEGURETAT CIUTADANA

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

2.3.-     AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER, SI ESCAU, ELS DEUTES PER UN IMPORT TOTAL DE 1.467,33 EUROS, SEGONS RELACIÓ NÚM. 1/2021.

 

2.4.-     DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE MOROSITAT I     PMP DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2021

 

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 

2.5.-     DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA DEL SERVEI          D’OCUPACIÓ MUNICIPAL DE CUNIT 2019-2021

 

 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

2.6.-     APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE PEL        SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I   NETEJA DE PLATGES PER A L’ANY 2020 PRESENTAT PER L’EMPRESA CESPA SA

 

2.7.-     APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE PEL        SERVEI DE NETEJA, MANTENIMENT I JARDINERIA DE LES ZONES             VERDES I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE CUNIT PER A L’ANY 2020    PRESENTAT PER L’EMPRESA CESPA SA

 

3.- MOCIONS

 

 3.1.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA             REPUBLICANA DE CUNIT PER AL RECONEIXEMENT DEL DOL   PERINATAL, GESTACIONAL I NEONATAL

 

3.2.-     MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA  I           IMPULSEM CUNIT PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2021     

PART DE CONTROL

 

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 2724 a la 3948 corresponents a l’any 2021

 

 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 18  de maig de 2021 (ordinària), de 25 de maig de 2021 (ordinària), de 01 de juny de 2021 (ordinària), de 08 de juny de 2021 (ordinària), de 15 de juny de 2021 (ordinària), de 22 de juny de 2021 (ordinària), de 29 de juny 2021 (ordinària), 06 de juliol de 2021 i 13 de juliol de 2021

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: