Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 13 de març de 2020

Hora de convocatòria: 14:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

REGIDORIA DE SERVES GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/20, SUPLEMENT DE CRÈDIT. (EXP. 1315/2020)

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, ESPORTS I JOVENTUT

1.2.- APROVAR, SI ESCAU, LA CONTINUITAT DEL SERVEI DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU AL COMPLEX ESPORTIU AQUA (EXP. 6303/2015)

Arxius relacionats: