Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària i urgent

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 17 d'octubre de 2019

Hora de convocatòria: 12:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

1.-  APROVAR, SI ESCAU, LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.-  APROVAR, SI ESCAU,  LA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC, IMPULSEM CUNIT I ECPODEM CUNIT DE RESPOSTA  A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I LA DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ.

 

Arxius relacionats: