Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 30 d'abril de 2020

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme per via telemàtica.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

  • DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA CONCURRÈNCIA DE SITUACIÓ DE FORÇA MAJOR PER A LA REALITZACIÓ DE LA SESSIÓ PLENÀRIA A DISTÀNCIA, DEL DECRET 1339/2020 DE DATA 2 D’ABRIL DE 2020 I DE LES MESURES EXTRAODRINÀRIES QUE HA PRES L’AJUNTAMENT DAVANT AQUESTA SITUACIÓ.

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

  • APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.9 REGULADORA DE LA “TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS”.
  • APROVAR, SI ESCAU, LA MODALITAT DE CRÈDIT NÚMERO 6/20. SUPLEMENT DE CRÈDIT.
  • APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 8/20. MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI (DESPESES COVID-19).
  • APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 9/20. MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI (DESPESES COVID-19).
  • DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDCIÓ DEL PRESSUPOST 2019 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
  • DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’EXERCICI 2020 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (PACF).

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  • APROVAR DEFINITIVAMENT, SI ESCAU, EL PLA PARCIAL DEL SECTOR PPU DEL SUD 2 DE CUNIT.

 

 REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

  • APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE CUNIT 2020-2021.

REGIDORIA D’ESPORTS

 

  • APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CENTRE ESPORTIU CEM ELS JONCS I DISPOSAR L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ

 

Arxius relacionats: