Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 30 d'abril de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  • SORTEIG MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES DEL DIA 26 DE MAIG DE 2019.

 

 

Arxius relacionats: