Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 29 d'abril de 2021

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 1.1.      ACORDAR, SI ESCAU, LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ TÈCNICA D’ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ AMB LA DENOMINACIÓ DE “CUNIT FUTUR” 

 

1.2.      APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT 

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

1.3.      APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ I ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT D’UN CARRIL BICI

 

REGIDORIA D’HISENDA I RECURSOS HUMANS

 

1.4       APROVAR, SI ESCAU, EL 10E EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, CRÈDIT EXTRAORDINARI 

 

1.5.      APROVAR, SI ESCAU, L’ACTUALITZACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT 

 

1.6.      APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PLACES DE FUNCIONARIS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT  

 

REGIDORIA D’ESPORTS

 

1.7.      INCOAR, SI ESCAU, EL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 

 

 

 

Arxius relacionats: