Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 d'octubre de 2021

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

1.1.-     APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU,  EL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER A L’EXERCICI 2022 I PLANTILLA DE PERSONAL

1.2.-     APROVAR, SI ESCAU, EL 22È EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021. SUPLEMENT DE CRÈDIT

1.3.-     APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4 DE L’ANNEX DE L’ORDENANÇA FISCAL 2.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Arxius relacionats: