Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 de juny de 2019

Hora de convocatòria: 09:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I ELS SEUS PORTAVEUS DESIGNATS.
  2. APROVAR, SI ESCAU, LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT .
  3. APROVAR, SI ESCAU, EL NOMENAMENT DELS representants municipals en les diferents institucions i organismes públics on es preceptiva la representació municipal.
  4. APROVAR, SI ESCAU, LES RETRIBUCIONS I LES INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ .
  5. APROVAR, SI ESCAU, LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVEN LOCAL .
  6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2019/2550 DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE.
  7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2019/2569 D’APROVACIÓ DE la nova organització política pel que fa a la determinació de les diferents regidories, àmbit funcional de les mateixes i Tinents d’Alcalde i Regidors adcrits a cadascuna de les regidories.
  8. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2019/2549 DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  9. DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL DECRET NUM. 2019-2567 DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDESSA A FAVOR DE TOTS ELS REGIDORS PER AUTORITZAR MATRIMONIS CIVILS.
  10. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2019/2639 DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’ALCALDIA .

 

 

 

Arxius relacionats: