Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 d'octubre de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

 

Ordre del dia:

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

1.1.-            APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4 DE L’ANNEX DE L’ORDENANÇA FISCAL 2.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

 

 REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA

 

1.2.-            APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC  DEL CENTRE DE NEGOCIS I COTREBALL, EL SEU REGLAMENT D’ÚS I EL PROJECTE D’ESTABLIMENT.

 

 REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1.3.-            APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, EL PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT   I MILLORA DE LA CARRETERA CAMÍ DE PUIG DE TIULA I DE LA CARRETERA DE L’ARBOÇ FASE 2 .

 

Arxius relacionats: