Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 d'octubre de 2023

Hora de convocatòria: 09:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

1.- PART RESOLUTIVA

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

HISENDA PÚBLICA

 

  • APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.13 REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS (EXP. 9116/2023)

 

  • APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4 DE L’ANNEX DE L’ORDENANÇA FISCAL 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, DEROGANT L’APARTAT 4 DE L’ARTICLE 4 (EXP. 9157/2023)

 

Arxius relacionats: