Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 de juny de 2020

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

1.1.-     AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER, SI ESCAU, ELS DEUTES PER UN IMPORT TOTAL DE 206.530,51 EUROS, SEGONS LA RELACIÓ NÚM. 1/2020

 1.2.-     APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 14/20. SUPLEMENT DE CRÈDIT

 1.3.-     APROVAR,SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 15/20. SUPLEMENT DE CRÈDIT

 1.4.- DONAR COMPTE, SI ESCAU,  DEL DECRET 2020-1753 DE DATA 2 DE JUNY DE 2020 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11/2020. CRÈDIT EXTRAORDINARI COVID-19.

ALCALDIA

1.5.-  APROVAR, SI ESCAU, EL REQUERIMENT AL DEpartament de salut Del servei  del cap 24 HORES AL MUNICIPI DE CUNIT.

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

1.6.-     APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, EL PROJECTE BÀSIC EXECUTIU DE L’ENLLUMENAT A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL

REGIDORIA D’ESPORTS

1.7.-     APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LES BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA

 

Arxius relacionats: