Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 d'octubre de 2019

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

1.1.- APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2020

1.2.- APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 23/2019 MODALITAT SUPLEMENT DE CRÈDIT

 

Arxius relacionats: