Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 de desembre de 2018

Hora de convocatòria: 09:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

1.1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE LA POLICIA LOCAL DEL PACTE DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT SEGONS ELS ACORDS DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DELS DIES 8 DE MAIG I 27 DE NOVEMBRE DE 2018.

1.2. ASSUMIR, SI ESCAU, LA INICIATIVA PÚBLICA I L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL POUM DE CUNIT A L’ÀMBIT DEL SECTOR SUD 2 (PLA DE CUNIT 2).

Arxius relacionats: