Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 d'octubre de 2020

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

La sessió és durà a terme per via telemàtica.

Ordre del dia:

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

  • APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.13 REGULADORA DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

 

  • APROVAR, SI ESCAU, EL 21È EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020 (CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT)

 

 

Arxius relacionats: