Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 d'abril de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

  De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.  

Ordre del dia:

  ALCALDIA 1.1 RATIFICAR, SI ESCAU, LA CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA , DEL DOMINI D’UNA FINCA COM A BÉ PATRIMONIAL, PER A DESTINAR-LA A LA CONSTRUCCIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UN INSTITUT . 1.2 APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA FORMULADA PER LA TAULA DE TREBALL PER A LA LIMITACIÓ D’US DE PIROTÈCNIA SOROLLOSA. REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS) 1.3  ADJUDICAR, SI ESCAU, LA CONCERTACIÓ DE L’OPERACIÓ DE CRÈDIT PER   AL FINANÇAMENT DEL PRESTEC D’INVERSIONS 2022. 1.4. DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LES ACTUACIONS DE CONTROL INTERNES  REALITZADES A L’EXERCICI  2021 1.5. DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’INFORME RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES A L’OPINIÓ DE LA INTERVENCIÓ GENERAL  

Arxius relacionats: