Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 19 de juny de 2021

Hora de convocatòria: 11:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

La sessió és durà a terme a la Sala d’Actes del Casal.

Ordre del dia:

 

ELECCIÓ DEL NOU ALCALDE PER RENÚNCIA AL CÀRREC DE LA SRA.    M.DOLORS CARRERAS CASANY.

 

Arxius relacionats: