Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 17 de desembre de 2020

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

La sessió és durà a terme per via telemàtica.

Ordre del dia:

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

1.1. APROVAR, SI ESCAU, AMB CARÀCTER DEFINITIU LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.13 REGULADORA DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS.

ALCALDIA

1.2.  APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA  DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES.

 1.3. APROVAR DEFINITIVAMENT, SI ESCAU, L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA .

1.4.   APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LA DESAFECTACIÓ DE LES FINQUES SITUADES AL C/ MAR CANTÀBRIC I M.TORRENTS DE CUNIT PER A CONSTRUCCIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UN INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI .

1.5. APROVAR, SI ESCAU, EL MANUAL CORPORATIU GRÀFIC DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT.

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

1.6. APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CUNIT A L’ÀMBIT DEL SECTOR SUD5 “MIRAMAR” DE CUNIT .

REGIDORIA DE CULTURA I FESTES

1.7. DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE LES MEMÒRIES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARTA MATA CORRESPONENTS ALS ANYS 2018 I 2019.

 

 

Arxius relacionats: