Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 16 de juny de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 1.1.      PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA  AL CÀRREC D’ALCALDESSA  D’AQUEST AJUNTAMENT DE LA SRA. M. DOLORS CARRERAS CASANY .

Arxius relacionats: