Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 16 de maig de 2022

Hora de convocatòria: 13:30 hores

Convocatòria:

  De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

  REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS) 1.1.- APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, L’ESTABLIMENT DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.20 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PÚBLICA .   REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES 1.2.- DECLARAR, SI ESCAU, D’INTERÈS MUNICIPAL O D’UTILITAT PÚBLICA MUNICIPAL,  LES OBRES REALITZADES PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT CONSISTENTS EN LA IMPLANTACIÓ D’UN MÒDUL PREFABRICAT  DESTINAT A L’AMPLIACIÓ D’AULES EDUCATIVES DE L’INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTÍ  

Arxius relacionats: