Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 16 de maig de 2019

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  • ESTABLIR, SI ESCAU, COM A FESTES LOCALS DE CUNIT, PER A L’ANY 2020, ELS DIES 20 DE GENER I 13 DE JULIOL

 

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

  • APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER A L’ANY 2019.

 

 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

 

  • APROVAR, SI ESCAU, EL DESISTIMENT DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I MANTENIMENT DE PLATGES A FAVOR DE CESPA SA.

 

  • APROVAR, SI ESCAU, EL DESISITIMENT DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DELS SERVEIS DE NETEJA, MANTENIMENT I JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I NETEJA VIÀRIA A FAVOR DE L’EMPRESA CESPA SA 

 

  • APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE CUNIT PER A L’ANY 2018 PRESENTAT PER L’EMPRESA CESPA SA

 

  • APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA DE PLATGES PER A L’ANY 2018 PRESENTAT PER L’EMPRESA CESPA SA

 

Arxius relacionats: