Tipus: Ple municipal

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data: 15 d'octubre de 2019

Hora: 13:30 hores

Arxius relacionats:

Acta de la sessió

CONVOCATÒRIA:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA

  • SORTEIG MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS GENERALS DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019.