Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de juny de 2019

Hora de convocatòria: 13:30 hores

Convocatòria:

Tipus: PLE

Caràcter: SESSIÓ CONSTITUTIVA

Convocatòria: PRIMERA

Data: 15 DE JUNY DE 2019

Hora: 13:30 HORES

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia núm. 2019- 2466 em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, a la sessió constitutiva de la corporació municipal, per tractar l’assumpte de l’ordre del dia que figura al peu d’aquest escrit. La sessió és durà a terme a la Sala d’actes del Casal Municipal.

Ordre del dia:

1.- CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT I ELECCIÓ DE L’ALCALDE/SSA DE LA CORPORACIÓ.

 

Arxius relacionats: