Tipus: Ple municipal

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data: 15 de març de 2019

Hora: 13:30 hores

Arxius relacionats:

Acta de la sessió

CONVOCATÒRIA:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA

  • DONAR POSSESSIÓ, SI ESCAU, DE REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT, AL SR. DAVID VILLAVERDE CORTO, A LA VISTA DE LA CREDENCIAL EXPEDIDA PER TAL EFECTE PER LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL.

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

  • APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLANEJAMENT NÚM. 5 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CUNIT A L’ÀMBIT DEL SECTOR SUD2 “PLA DE CUNIT 2”.