Tipus: Ple municipal

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data: 12 de juny de 2019

Hora: 18:00 hores

Arxius relacionats:

Acta de la sessió

CONVOCATÒRIA:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.-     APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 16/05/2019  I DE 23/05/2019.