Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 10 de novembre de 2020

Hora de convocatòria: 10:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme per via telemàtica.

Ordre del dia:

 

  • APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NO FER EFECTIU L’INCREMENT DEL 20% DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.
  • APROVACIÓ, SI ESCAU, PEL QUEDA DE 2020 I PER TOT 2021 DE BENEFICIS FISCALS PER COMERÇOS, BARS, RESTAURANTS, HOTELS I PENSIONS.

 

Arxius relacionats: