Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 de novembre de 2018

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.1. DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL DECRET 3779/2018 DE DATA 18/10/2018, ON EL REGIDOR ÀNGEL GRAU RAMOS ES DÓNA DE BAIXA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I PASSA A TENIR CONDICIÓ DE REGIDOR NO ADSCRIT.

1.2. DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS INTEGRANTS I PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA.

1.3. MODIFICAR, SI ESCAU, EL PUNT SEGON DE L’ACORD DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT.

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

1.4. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 33/2018 MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

1.5. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE CUNIT.

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

1.6. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT, CALAFELL, EL VENDRELL I EL PATRONAT DE TURISME EN MATÈRIA DE TURISME

Arxius relacionats: