Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 de setembre de 2022

Hora de convocatòria: 13:30 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació

Ordre del dia:

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

1.1.- APROVAR DEFINITIVAMENT, SI ESCAU, ELS ESTATS I ELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L‘EXERCICI 2021 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

1.2.- APROVAR DEFINITIVAMENT, SI ESCAU, L’ESTABLIMENT DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.20 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

1.3.- APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE CUNIT

 

 REGIDORIA D’ESPORTS

 

1.4.- APROVAR, SI ESCAU, TRAMETRE A LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL

 

 

Arxius relacionats: