Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 de març de 2022

Hora de convocatòria: 13:30 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

1.1.- APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 2, 7, I 8 DE L’ORDENANÇA FISCAL 2.5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

1.2.-     APROVAR, SI ESCAU, DEFINITIVAMENT, L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL REGULAT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE CUNIT I EL SEU REGLAMENT.

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

1.3.- APROVAR, SI ESCAU, LES TARIFES PEL SERVEI URBÀ DE TAXIS AL MUNICIPI DE CUNIT.

 

1.4.- APROVAR, SI ESCAU, EL RESTABLIMENT ECONÒMIC DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DEL SERVEI DE CONDICIONAMENT, NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES DEL MUNICIPI DE CUNIT.

 

REGIDORIA DE JOVENTUT

1.5.- APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI GENERAL DE JOVENTUT DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA PER ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I DE COL·LABORACIÓ PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT, ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE CUNIT.

Arxius relacionats: