Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 6 d'agost de 2020

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

  1. PART RESOLUTIVA

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

  • APROVAR, SI ESCAU, EL 17È EXPEDIENT DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020 (CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT)

ALCALDIA

  • APROVAR, SI ESCAU, LA DESIGNACIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT de Cunit A FAVOR DEL SENYOR SALVADOR ESTÉVEZ PINTOR.

 REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

  • ACORDAR, SI ESCAU, UN RECONEIXEMENT I HOMENATGE A MARISA IBAÑEZ MILIÁN, DESIGNANT AMB EL SEU NOM L’ESPAI DE DINAMITZACIÓ CULTURAL QUE S’UBICARÀ A LA PLANTA BAIXA DEL CASAL MUNICIPAL. (EXP. 4204/2020)

 

  1. MOCIONS

 

2.1.      MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA VEGUERIA DEL PENEDÈS.

2.2.      MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT  EN RELACIÓ A LA GESTIÓ SANITÀRIA DE LA GENERALITAT DE NOUS BROTS DEL COVID-19 ALS MUNICIPIS.

 

 

Arxius relacionats: