Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 1 de juliol de 2021

Hora de convocatòria: 09:30 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

1.1.-     APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE   L’ORDENANÇA FISCAL 3.13 REGULADORA DE LA RECOLLIDA DE    RESIDUS MUNICIPALS

1.2.-     DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ      PRESSUPOSTARI CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE            L’EXERCICI 2021 I DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST APROVAT PER LA          CORPORACIÓ PER AL PERÍODE 2015-2025 

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

1.3.-     APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI I RATIFICAR LA DELEGACIÓ    EFECTUADA AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER A LA      GESTIÓ DEL SANEJAMENT I DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

 

1.4.-     APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL   BAIX PENEDÈS PER A L’EXERCICI  DE LA COMPETÈNCIA MUNICIPAL DEL SERVEI DE TRACTAMENT I ELIMINACIÓ           DE RESIDUS       SÒLIDS URBANS     (FORM I VEGETAL)  

1.5.-     APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE   L’AJUNTAMENT DE CUNIT I LA MANCOMUNITAT D’INCINERACIÓ DE    RESIDUS URBANS (FRACCIÓ RESTA) 

 

1.6.-     DONAR COMPTE I RATIFICAR, SI ESCAU, L’ACORD DE LA JUNTA DE      GOVERN LOCAL DE DATA 08 DE JUNY DE 2021 D’APROVACIÓ DE L’INFORME D’AL·LEGACIONS ELABORAT PER SENER INGENIERIA Y         SISTEMAS 

 

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

1.7.-     APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LES BASES PER A LA CONCESSIÓ   DE PLACES   SOCIALS DE LA LLAR D’INFANTS (CURS 2021-2022)  

1.8.-     APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LES BASES PER A LA CONCESSIÓ   DE PLACES SOCIALS AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M.   DOLORS PAUL (CURS 2021-2022) 

 

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

1.9.-     APROVAR, SI ESCAU,  LA CESSIÓ A FAVOR DE LA GENERALITAT DE      CATALUNYA DELS TERRENYS SITUATS AL C/MAR CANTÀBRIC-  M.TORRENTS 31 DE CUNIT, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN I.E.S

Arxius relacionats: