Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 30 de juny de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 1.1.-     APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM D’INDEMNITZACIONS         DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ (EXP. 4822/2021)

 

1.2.-     APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS           REPRESENTANTS MUNICIPALS EN LES DIFERENTS INSTITUCIONS I     ORGANISMES PÚBLICS (EXP. 4820/2021)

 

1.3.-     donar compte al ple, si escau, del Decret de l’Alcaldia 2021- 3485 de data 21 de juny de 2021 de la nova organització    política pel que fa a la determinació de les diferents regidories, àmbit funcional de les mateixes i Tinents    d’Alcalde i Regidors adscrits a cadascuna de les         regidories            de l’Ajuntament de Cunit (exp. 4825/2021)

 

1.4.-     dOnaR compte AL PLE, SI ESCAU, del Decret de l’Alcaldia 2021-   3484 de data 21 de juny de 2021 on es nomena com a Primera       Tinent d’Alcalde a          la Sra. M. Dolors Carreras Casany, a la      portaveu i suplent del Grup Municipal Impulsem Cunit i es             ratifica el Decret 2567/2019 de 19 de juny de 2019     (EXP.4825/2021)

 

 

Arxius relacionats: