Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 de juliol de 2022

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

 

Ordre del dia:

 

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

 

1.1.-     APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS            DELS PLENS DE DATES 16/05/2022, 26/05/2022 i 15/06/2022

 

2.- PART RESOLUTIVA

 

ALCALDIA

 

2.1.-     ESTABLIR, SI ESCAU, COM A FESTES LOCALS DE CUNIT, PER L’ANY 2023,        ELS DIES       20 DE GENER I 10 DE JULIOL

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

2.2.-     APROVAR, SI ESCAU, EL 19È EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDIT DEL            PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2022. CRÈDIT EXTRAORDINARI I        SUPLEMENT DE CRÈDIT. 

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

2.3.-     CONCEDIR, SI ESCAU, ALS AGENTS RELACIONATS DE LA POLICIA         LOCAL DE CUNIT I A PERSONAL EXTERN A LA CORPORACIÓ LA    CONDECORACIÓ DE LES MEDALLES D’HONOR A L’ ANTIGUITAT I AL      MÈRIT

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

2.4.-     APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LES BASES ESPECÍFIQUES I LA        CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS VEÏNALS DE          CUNIT PER A L’EXERCICI 2022

 

 

3.- MOCIONS

 

3.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE CUNIT PER MODIFICAR L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I AUGMENTAR LA BONIFICACIÓ PER LA REALITZACIÓ D’OBRES QUE FOMENTIN L’ESTALVI ENERGÈTIC   

 

PART DE CONTROL

 

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 2615 a la 3882 corresponents a l’any 2022

 

 DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 17  de maig de 2022 (ordinària), de 24 de maig de 2022 (ordinària), de 31 de maig de 2022 (ordinària), de 07 de juny de 2022 (ordinària), de 15 de juny de 2022 (extraordinària), de 21 de juny de 2022 (ordinària), de 27 de juny 2022 (extraordinària), 05 de juliol de 2022 i 12 de juliol de 2022  

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

 

 

Arxius relacionats: