Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 de març de 2024

Hora de convocatòria: 09:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

 

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

 

1.1.-     APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES  ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 25/01/2024  i 08/03/2024.     

 

2.- PART RESOLUTIVA

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

 

HISENDA PÚBLICA

 

 2.1.      APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL PUNT 3.3 DE L’ ARTICLE 7 DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.20 REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT PÚBLIC REGULAT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PÚBLICA.

 

2.2.      DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’EXERCICI 2024 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (PACF).

 

2.3.  DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER    DEFINITIU CORRESPONENT A LA GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2022.

 

 2.4.      DONAR-SE PER ASSABENTAT, SI ESCAU, DE L’INFORME RESUM REALITZAT PER LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT, DERIVAT DE LES ACTUACIONS DE CONTROL REALITZADES A L’EXERCICI 2023.   

 

2.5.      DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES.

 

ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 

MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 

2.6.      APROVAR DEFINITIVAMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE CUNIT.

 

PART DE CONTROL

 

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, des de la resolució núm. 0082 a la 1356 corresponents a l’any 2024.

 

 DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde president de la Corporació, de data de 08 de gener de 2024, de 15 de gener de 2024, de 23 de gener de 2024, de 29 de gener de 2024, de 05 de febrer de 2024, de 12 de febrer de 2024, 19 de febrer de 2024, 26 de febrer de 2024, 04 de març de 2024 i de 11 de març de 2024.

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

 

 

Arxius relacionats: