Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 de gener de 2022

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

 

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

 

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 25/11/2021 I 30/12/2021

 

2.- PART RESOLUTIVA

 

ALCALDIA

 

 2.1.- APROVAR, SI ESCAU, LES XIFRES DE POBLACIÓ RESULTANTS DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÒ MUNICIPAL DE CUNIT, AMB REFERÈNCIA A    L’1 DE GENER DE L’ANY 2021, AMB UNA POBLACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ DE 14081 HABITANTS

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

2.2.- APROVAR, SI ESCAU, EL 1ER EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2022. SUPLEMENT DE CRÈDIT.

 

REGIDORIA D’ESPORTS

 

2.3.- INCOAR, SI ESCAU, PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

2.4.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE LA “MEMÒRIA DEL WI-FI PÚBLIC” ELABORADA PER LA REGIDORIA DE TECNOLOGIA INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

REGIDORIA DE JOVENTUT

 

2.5.-  DONAR COMPTE  AL PLE, DE L’APROVACIÓ  DEL “PLA LOCAL DE JOVENTUT DE CUNIT 2021-2024” ELABORAT PER LA REGIDORIA DE JOVENTUT

 

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

 

2.6.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE LA “VALORACIÓ DE LA CAMPANYA COMPREM A CUNIT AMB ELS XECS DESCOMPTE” ELABORADA PER LA REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

 

3.- MOCIONS

 

3.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DONAR SUPORT AL MODEL D’ESCOLA I A LA LLENGUA CATALANA

 

3.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA.

 

PART DE CONTROL

 

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 6186 a la 7010 corresponents a l’any 2021 i fins 0244 corresponent a l’any 2022

 

 DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 16  de novembre de 2021 (ordinària), de 24 de novembre de 2021 (extraordinària), de 30 de novembre de 2021 (ordinària), de 09 de desembre de 2021 (extraordinària), de 14 de desembre de 2021 (ordinària), de 21 de desembre de 2021 (ordinària), de 28 de desembre 2021 (ordinària), 04 de gener de 2022 i 12 de gener de 2022

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: