Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de maig de 2022

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

  De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

  1.- PROPOSTES DE SECRETARIA  1.1.-     APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS            DELS PLENS DE DATES 24/03/2022 I 22/04/2022   2.- PART RESOLUTIVA   REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)   2.1.-     APROVAR, SI ESCAU, EL 13È EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDIT DEL            PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2022. CRÈDIT EXTRAORDINARI.           REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES   2.2.-     Aprovar, SI ESCAU, la revisió de preus del contracte pel         servei de neteja, manteniment i jardineria de les zones verdes        i neteja       viària del municipi de Cunit per l’any 2021 presentat        per l’empresa PREZERO ESPAÑA SA.   2.3.-     Aprovar, SI ESCAU, la revisió de preus del contracte pel        servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans i   neteja de platges per l’any 2021 presentat per l’empresa PREZERO ESPAÑA SA.   REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA   2.4.-     DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’OBTENCIÓ PER PART DE          L’AJUNTAMENT DE CUNIT, DEL SEGELL INFOPARTICIPA, EDICIÓ 2021.     PART DE CONTROL   DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 1401 a la 2614 corresponents a l’any 2022    DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 15  de març de 2022 (ordinària), de 22 de març de 2022 (ordinària), de 29 de març de 2022 (ordinària), de 05 d’ abril de 2022 (ordinària), de 12 d’abril de 2022 (ordinària), de 19 d’abril de 2022 (ordinària), de 26 d’abril 2022 (ordinària), 03 de maig de 2022 i 10 de maig de 2022  

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: