Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de gener de 2023

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

 

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

 1.1.-     APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS  DELS PLENS DE DATES 24/11/2022 i 30/12/2022.

 

2.- PART RESOLUTIVA

ALCALDIA

2.1.-            Aprovar, SI ESCAU, una declaració institucional i un pla de mesures antifrau per a l’execució del pla de recuperació, transformació i resiliència de l’Ajuntament de Cunit

 

 REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

2.2.-            APROVAR, SI ESCAU, LES XIFRES DE POBLACIÓ RESULTANTS DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL DE CUNIT, AMB REFERÈNCIA A L’1 DE GENER DE L’ANY 2022, AMB UNA POBLACIÓ XIFRA DE 14622 HABITANTS

 

PART DE CONTROL

 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 5710 a la 6287 corresponents a l’any 2022 fins a la 224 de l’any 2023

 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 15 de novembre de 2022 (ordinària), de 22 de novembre de 2022 (ordinària), de 29 de novembre de 2022 (ordinària), de 13 de desembre de 2022 (ordinària), de 20 de desembre de 2022 (ordinària), de 30 de desembre de 2022 (extraordinària) i de 03 de gener 2023 (ordinària)

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: