Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 de novembre de 2023

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

 

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

 

1.1.-     APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES  ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 28/09/2023 i 26/10/2023       

 

2.- PART RESOLUTIVA

ÀREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

ORDENACIÓ DE TERRITORI

2.1.      DONAR CONFORMITAT, SI ESCAU, AL TEXT REFÓS MPPOUM NÚM. 9 DE LA MASIA DEL RECTORET POUM DE CUNIT

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

HISENDA PÚBLICA

2.2.      APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, EL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER L’EXERCICI 2024 I PLANTILLA DE PERSONAL

2.3.      APROVAR, SI ESCAU, EL 29È EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2023. SUPLEMENT DE CRÈDIT

 

ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 

MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

2.4.      APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DE PREUS DELS ANYS 2021-2022 DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC PRESENTAT PER L’EMPRESA SECE SA

 

  1. MOCIONS

 

3.1.-     MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP CONTRA LA TRAMITACIÓ D’UNA LLEI D’AMNISTIA

 

3.2.-     MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VOX PER SOL·LICITAR L’INCREMENT D’EFECTIUS DE LA POLICIA LOCAL I L’ESTUDI D’INCORPORACIÓ D’UNA UNITAT CANINA

 

3.3.-     MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS IMPULSEM CUNIT I SOCIALISTA PER DEMANAR L’ADHESIÓ A LA ILP PER A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE GARANTIES DE FINANÇAMENT DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ PER UN MÍNIM DEL 6% DEL PIB PER A L’EDUCACIÓ  

 

PART DE CONTROL

 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, des de la resolució núm. 3959 a la 4764 corresponents a l’any 2023

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde president de la Corporació, de data de 31 d’agost de 2023, de 12 de setembre de 2023, de 18 de setembre de 2023, de 25 de setembre de 2023, de 02 d’octubre de 2023, de 09 d’octubre de 2023, de 16 d’octubre de 2023, de 23 d’octubre de 2023,  de 30 d’octubre de 2023 i de 06 de novembre de 2023

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: