Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 de març de 2023

Hora de convocatòria: 09:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

 

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

 1.1.-            APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA  26/01/2023.        

2.- PART RESOLUTIVA

ALCALDIA

2.1.-            Aprovar INICIALMENT, SI ESCAU, L’INVENTARI GENERAL  DE BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE LA CORPORACIÓ, ACTUALITZAT A DATA 31.12.2022

 2.2.-            PRENDRE CONEIXEMENT, SI ESCAU, DE L’ABANDONAMENT DEL SR. ÀNGEL GRAU RAMOS, DEL GRUP POLÍTIC DE CIUTADANS DE CUNIT D’AQUEST AJUNTAMENT, QUEDANT INTEGRAT COM A REGIDOR NO ADSCRIT

 2.3.-            APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL PUNT SEGON DE L’ACORD DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT

REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 2.4.-            APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ QUE REGULA L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS DEL PROJECTE XARXA  AUTOCARAVANES DEL BAIX PENEDÈS EN L’ÀMBIT DE TURISME 2022

 2.5.-            APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL POUM EN RELACIÓ A LA REGULACIÓ NORMATIVA DE LA MASIA EL RECTORET DE CUNIT

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS) 

2.6.-            APROVAR, SI ESCAU, L’ACTUALITZACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT

2.7.-            APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓ

 2.8.-            APROVAR, SI ESCAU, EL 7È EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2023 (CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT)

 2.9.-            DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2022 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

2.10.-          DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA DEL SERVEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL  DE CUNIT 2021/2023

 REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS   

2.11.-          DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA DE SERVEIS SOCIALS 2022

 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 2.12.-          APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDIES PER L’ENERGIA I EL CLIMA

 2.13.-          APROVAR, SI ESCAU, LES TARIFES PEL SERVEI URBÀ DE TAXIS AL MUNICIPI DE CUNIT

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

2.14.-          DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA DEL SERVEI DE TECNOLOGIA, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA DE CUNIT 2019/2023

 REGIDORIA D’EDUCACIÓ

2.15.-          DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ  DELS CURSOS 2020-2021 I 2021-2022

 REGIDORIA DE JOVENTUT

2.16.-          DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LES MEMÒRIES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT DE CUNIT DELS ANYS 2021-2022

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 2.17.-          APROVAR, SI ESCAU, LA DECLARACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL O UTILITAT PÚBLICA MUNICIPAL DE LES OBRES REALITZADES A L’ESCOLA SOLCUNIT DE CUNIT I BONIFICAR EL 95 % DE L’ICIO

 

  1. MOCIONS

3.1.-            MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC DE CUNIT PER AVANÇAR CAP A LA SANITAT PÚBLICA AL BAIX PENEDÈS

3.2.-            MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC DE CUNIT PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I NEONATAL

PART DE CONTROL

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, des de la resolució núm. 0225 a la 1197 corresponents a l’any 2023

 DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde president de la Corporació, de data de 10 de gener de 2023, de 17 de gener de 2023, de 24 de gener de 2023, de 31 de gener de 2023, de 07 de febrer de 2023, de 15 de febrer de 2023, de 21 de febrer de 2023, de 28 de febrer de 2023 i de 08 de març de 2023

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

 

 

Arxius relacionats: