Caràcter: Extraordinària i urgent

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 20 de gener de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

 

Ordre del dia:

 

  • SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2021.

 

Arxius relacionats: