Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 16 d'abril de 2024

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.1       APROVAR, SI ESCAU, LA RECTIFICACIÓ I L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A 31 DE DESEMBRE DE 2023.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

HISENDA PÚBLICA

1.2.      APROVAR, SI ESCAU, EL PRIMER EXPEDIENT DE CANVI D’AGENT EN EL FINANÇAMENT PER ROMANENT AFECTAT DE DIFERENTS PROJECTES DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2024.

1.3       RECTIFICAR, SI ESCAU, EL PUNT PRIMER DE L’ACORD ADOPTAT EN DATA 28 DE MARÇ DE 2024 RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES.

RECURSOS HUMANS

1.4.      APROVAR, SI ESCAU, LES MODIFICACIONS PUNTUALS DE LA PLANTILLA DE PLACES DEL PERSONAL MUNICIPAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT.

ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

1.5       RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN EL PUNT PRIMER DE L’ACORD ADOPTAT EN DATA 28 DE MARÇ DE 2024 DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE CUNIT

LOREG

1.6.      SORTEIG MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 12 DE MAIG DE 2024.

 

Arxius relacionats: