Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de juny de 2022

Hora de convocatòria: 13:30 hores

Convocatòria:

  De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.  

Ordre del dia:

  ALCALDIA 1.1- RATIFICAR, SI ESCAU,  AL FUNCIONARI SR. JOSEP DEL SANTO RICART COM A SECRETARI TITULAR DEL REGISTRE CIVIL DE CUNIT I A LA SRA. MÓNICA RODRIGUEZ VARGAS COM A SUBSTITUTA. REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS) 1.2.- APROVAR, SI ESCAU, EL 15È EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDIT DE 2022 (CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT). REGIDORIA D’EDUCACIÓ 1.3.-   APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU,        LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE PLACES SOCIALS AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M.DOLORS PAUL DE CUNIT PER AL CURS 2022-2023. 1.4.- APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE PLACES SOCIALS A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE CUNIT PER AL CURS ESCOLAR 2022-2023.  

Arxius relacionats: