Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 de març de 2024

Hora de convocatòria: 08:30 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

1.- PART RESOLUTIVA

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

REGIDORIA HISENDA PÚBLICA

1.1.      APROVAR, SI ESCAU, LA QUARTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2024 (EXP. 1407/2024)

1.2       DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2023 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 1208/2024)

ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

REGIDORIA MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

1.3.      APROVAR, SI ESCAU, LES TARIFES PEL SERVEI URBA DE TAXIS AL MUNICIPI DE CUNIT (EXP. 838/2024)

 

Ordre del dia:

Arxius relacionats: