Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 7 de juny de 2024

Hora de convocatòria: 13:30 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació

Ordre del dia:

1.- PART RESOLUTIVA

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

RECURSOS HUMANS

 

  • DESESTIMAR, SI ESCAU, EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. R.G.V I LA SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ DE L’EXECUTIVITAT DE L’ACORD DEL PLE DE 16 D’ABRIL DE 2024 RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Arxius relacionats: