Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 6 de juliol de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I ELS SEUS PORTAVEUS DESIGNATS ( 5756/2023)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT ( 5755/2023)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL NOMENAMENT DELS representants municipals en les diferents institucions i organismes públics on es preceptiva la representació municipal ( 5759/2023)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES RETRIBUCIONS I LES INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ, LES INDEMNITZACIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I LA DETERMINACIÓ I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL ( 5748/2023)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVEN LOCAL ( 5749/2023)

 

  1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2023/2713 DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE ( 5747/2023)

 

  1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2023/2759 D’APROVACIÓ DE la nova organització política pel que fa a la determinació de les diferents regidories, àmbit funcional de les mateixes i Tinents d’Alcalde i Regidors adcrits a cadascuna de les regidories. ( 5758/2023)

 

  1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2023/2714 DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ( 5744/2023)

 

  1. dONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL DECRET NúM. 2023/2761 DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDESSA A FAVOR DE TOTS ELS REGIDORS PER AUTORITZAR MATRIMONIS CIVILS ( 5763/2023)

 

 

 

Arxius relacionats: