Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 de desembre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY  DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2020.

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE TREBALL AMB LA FINALITAT DE CONSTITUIR UNA OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, PEL SERVEI D’INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE JOCS I PARCS INFANTILS MUNICIPALS

 

  1. DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA TÈCNICA I ELEMENTS DE TRANSPORT I EL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE PER LA BRIGADA MUNICIPAL

 

 REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MINERAL NATURAL MITJANÇANT FONTS DISPENSADORES

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

  1. DEIXAR, SI ESCAU, SENSE EFECTE, LA PROVISIÓ DE DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I INCREMENTAR-LA PER A L’EXERCICI 2021 EN LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COL·LOCACIÓ, MANTENIMENT I RETIRADA DE L’ABALISAMENT DE LA ZONA LITORAL AL MUNICIPI DE CUNIT

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA NOVA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUTS ACONÒMICS D’EMERGÈNCIA SOCIAL I ATORGAR LA CONDICIÓ DE BENEFICIÀRIA A LA SRA. H.B.

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITAGE I PLATGES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, PEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES AL MUNICIPI DE CUNIT

 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA

 

  1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ DE SUBVENCIÓ DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA AL SECTOR COMERCIAL.

 

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, ELS SERVEIS NECESSARIS PER ASSEGURAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DEL CEMENTIRI MUNICIPSAL DE CUNIT

 

 

PROPOSTES URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: