Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 10 de desembre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 01 DE DESEMBRE DE 2020.

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, PEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ENLLUMENAT A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CUNIT

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

 1. RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ACORD DE LA CONCESSIÓ DELS AJUTS D’EMERGÈNCIA SOCIAL EN EL PUNT 5E I 6E DE LA PART RESOLUTIVA

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIEMNT OBERT SIMPLIFICAT I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA DE VAPOR PEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE MÀQUINES ESCOMBRADORES PER LA NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE CUNIT

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT EN EL CURS D’ALFABETITZACIÓ AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M. DOLORS PAUL

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA SOLCUNIT PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET, EN EL NIVELL P1, DURANT EL CURS 2020/2021 A FAVOR DE L’INFANT JD.L.A

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET, EN EL NIVELL P2, DURANT EL CURS 2020/2021 A FAVOR  DE L’INFANT J.O.S

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET , EN EL NIVELL P2, DURANT EL CURS 2020/2021 A FAVOR DE  L’INFANT I.G.T

 

REGIDORIA D’ ESPORTS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIEMNT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LA MAQUINÀRIA FITNESS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ELS JONCS

 

 

Arxius relacionats: