Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 1 de desembre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA  24 DE NOVEMBRE DE 2020.

 

  1. INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT SANCIONADOR D’INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS AL SENYOR J.A.G

 

  1. IMPOSAR, SI ESCAU, UNA SANCIÓ DE 401 EUROS A LA SRA. P.G.G. PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 1.8.

 

  1. IMPOSAR, SI ESCAU, UNA SANCIÓ DE 902 EUROS A LA SENYORA P.D.G PER UNA INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 1.8.

 

REGIDORIA  DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. M.C.M PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN HABITATGE UNIFAMILIAR

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA C.P. EDIFICI SELENE PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR.

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE GRUA AL MUNICIPI DE CUNIT

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ESCOLA POMPEU FABRA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTIN, PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE REACCIONA DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2020-2021

 

propostes urgents

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

Arxius relacionats: