Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 13 de desembre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINARIA DEL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2022. ( JGL/2022/47)

 

 1. DONAR COMPTE, SI ESCAU, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA SENTÈNCIA NÚM. 289/2022 DICTADA EN DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2022 PEL JUTJAT CONTENCIÓS 2 DE TARRAGONA (EXP. 8159/2022)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA CONTINUÏTAT DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD PER AL SERVEI D’ASSESSORAMENT LEGAL I DEFENSA JURÍDICA DEL SISTEMA COMARCAL DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS, FINS AL 31 DE MARÇ 2023 (EXP. 674/2020)

   

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES

 

 1. DISPOSAR, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS I LLICÈNCIES DE PROGRAMARI I APROVAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ A L’EMPRESA BECHTLE DIRECT S.L.U (EXP. 7259/2022)
 2. CLASSIFICAR, SI ESCAU, A L’ÚNICA EMPRESA LICITADORA PER A LA GESTIÓ DELS SERVEI D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA GESTIONA 2022-2024 (EXP. 4322/2022)
 3. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE MANTENIMENT , HOSTING I SUPORT D’UNA PLATAFORMA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ (EXP. 4323/2022)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR EN FILERA (EXP. 4745/2022)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MENOR PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 8619/2022)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 8196/2022)
 4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 8494/2022)
 5. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ A LA CONTRACTACIÓ PER LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS VIALS C/ MAJOR (ENTRE FRANCESC MACIÀ I C/ DEL MAR) I EL TRAM SITUAT ENTRE LA PLAÇA SANT SEBASTIÀ I C/ LLUIS VIDAL A L’EMPRESA CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS S.A (EXP. 8426/2022)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ A LA CONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS, NETEJA VIÀRIA, I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA EN EL TERME MUNICIPAL DE CUNIT (EXP. 4019/2022)

  

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

 1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES COMUNES REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER A LA COBERTURA DE LES PLACES INCLOSES DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2022 PER L’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL (EXP. 9588/2022)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: