Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 1 de setembre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA 25 D’AGOST DE 2020 (EXP. JGL 2020/25)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA MARKEL SAGASTA MADINABEITIA , PER IMPORT DE 508,15 € (EXP. 856/2020)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A MASPROTEINA,S.L EN AVINGUDA TARRAGONA 138 BXS, (Exp. 1173/2020)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

 

  1. EXCLOURE, SI ESCAU, DE LA LICITACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA DE VAPOR PER ELIMINAR HERBES A L’EMPRESA KARCHER,S.A DECLARAR, SI ESCAU, DESERTA LA LICITACIÓ. (Exp. 7178/2019)

 

REGIDORIA DE PROTECCIÓ D’ANIMALS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER AL SERVEI DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYA ABANDONATS O PERDUTS, A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DELS ANIMALS DE CUNIT, AMANCU (EXP. 1412/2018)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

  1. RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA 2020-2021, PER L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALITZATS A FAMÍLIES EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES (EXP. 1217/2020)

 

     PROPOSTES URGENTS

     PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: