Tipus: Junta de Govern Local

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data: 14 d'agost de 2018

Hora: 13:00 hores

Arxius relacionats:

Acta de la sessió

CONVOCATÒRIA:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA:

PART RESOLUTIVA

  1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
  2. REQUERIR, SI ESCAU A LA SRA. M.J.M.A PER TAL QUE EN UN TERMINI DE 10 DIES PRESENTI ELS DOCUMENTS SOL·LICITATS EXP. 4421/2018.